Привлечение иностранной рабочей силы

 

Шетелдік жұмыс күшін тарту
Привлечение иностранной рабочей силы 
  Восточно-Казахстанская область
Көрсеткіштер
(Показатели)
Өлшем бірлігі Единица измерения Есепті кезеңге, барлығы                                                (За отчетный период, всего) Жыл басынан бері, барлығы              (За период с начала года)
Б   1 2
Жұмыс берушілердің және өз бетінше жұмысқа орналасатын шетелдік қызметкерлердің өтініштерінде көрсетілген шетелдік жұмыс күшінің саны, барлығы                                                                                                                  (человек) 26 314
 Уәкілетті орган рұқсат беруден бас тартқандар                                                                                         Отказано в выдаче разрешения уполномоченным органом (человек) 0 0
 Рұқсат берілді                                                                                                                                                                                                                                                 (единиц) 26 318
      1 санат (бірінші басшылар және олардың орынбасарлары) 
     
1 категория (первые руководители и их заместители)
(единиц) 1 5
      2 санат (құрылымдық бөлімшелердің басшылары) 
   
  2 категория (руководители структурных подразделений) 
(единиц) 5 59
      3 санат (мамандар) 
    
 3 категория (специалисты)  
(единиц) 9 122
      4 санат (білікті жұмысшылар) 
    
 4 категория (квалифицированные рабочие) 
(единиц) 11 132
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығынан келген шетелдік қызметкерлерге берілген рұқсат,  барлығы,  оның ішінде  (саны бойынша елдің атауын көрсету):                                                                                                                 (единиц) 8 87
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығынан басқа елдерінен келген шетелдік қызметкерлерге берілген рұқсат, барлығы, оның ішінде (саны бойынша елдің атауын көрсету)                                                                                                     (единиц) 18 231
 Есепті кезең соңындағы қолданыстағы рұқсаттар
соның ішінде санаттар бойынша:  

 Действует разрешений на конец отчетного периода
    в том числе по категориям: 
(единиц) 217 х
    1 санат (бірінші басшылар және олардың орынбасарлары) 
    1 категория (первые руководители и их заместители )
(единиц) 10  
    2 санат (құрылымдық бөлімшелердің басшылары) 
    2 категория (руководители структурных подразделений) 
(единиц) 53 x
    3 санат (мамандар)  3 категория (специалисты)  (единиц) 75 x
    4 санат (білікіті жұмысшылар) 
    4 категория (квалифицированные рабочие) 
(единиц) 79 x
маусымдық шетелдік қызметкерлер                                                                                                        сезонные иностранные работники  (единиц)   x
корпоративтік ауыстыру шеңберінде ауыстырылғандар                                                                                                                                                                                                               (единиц)   x
Өз бетінше жұмысқа орналасуға келген қызметкерлер                                                    работники прибывшие для самостоятельного трудоустройства  (единиц)   x
 Есепті кезең соңындағы шетелдік жұмыс күшін тартатын жұмыс берушілердің саны                                                                                                                              Количество работодателей привлекающих иностранную ра (единиц) 42 x
     оларда жұмыс істейтін шетелдік қызметкерлердің саны, оның ішінде ең көп саны бойынша бес елдің атауын көрсету:
  
  численность иностранных работников работающих у них, из них указать название пяти стран по наибольшему числу: 
(человек) 531 x
Россия (человек) 311 x
Узбекистан (человек) 56 x
Турция (человек) 12 x
КНР (человек) 35 x
Таджикистан (человек) 14 x
     сонын ішінде рұқсатсыз
 
  в том числе без разрешений
(человек) 0 x
Оларда жұмыс істейтін Қазақстан азаматтарының саны 
Численность граждан Казахстана работающих у них 
(человек) 12732 x
Рұқсат берудің ерекше шарттарының орындалуы
Выполнение особых условий выдачи разрешений
(человек) x x
Қазақстан азаматтарының кәсіптік даярлаудан өткендері                                                             прошли профессиональную подготовку граждане Казахстана  (человек) 37 330
Қазақстан азаматтарының кәсіптік қайта даярлаудан өткендері
 п
рошли профессиональную переподготовку граждане Казахстана 
(человек) 110 2034
Қазақстан азаматтарының біліктілігін арттырудан өткендері
прошли повышение квалификации граждане Казахстана 
(человек) 342 4830
Қазақстан азаматтары үшін құрылған қосымша жұмыс орындары
 создано дополнительных рабочих мест для граждан Казахстана 
(единиц) 6 64
Жергілікті мамандармен шетел мамандарын алмастыру
замена иностранной рабочей силы казахстаскими кадрами 
(человек)   0Кем Вы работаете?